Terugbetaling :

In het verlengde van het decreet van 30 april 2004 NDLZ, richtte de Vlaamse regering een onafhankelijke Commissie NDLZ op.

De mutualiteiten stelden als lid van deze commissie in 2009 een kwaliteitscharter op om de veiligheid van de patient, het comfort en de hygiene beter te waarborgen tijdens het ziekenvervoer.

Dit kwaliteitscharter is sinds 1 mei 2009 van kracht.

Ziekenwagendiensten worden door een onafhankelijk controlemechanisme geaccrediteerd op basis van het kwaliteitscharter.

Ambulance Medica is sinds 12 januari 2015 geaccrediteerd op basis van dit kwaliteitscharter (audit 60421175), optimale terugbetaling van onze geaccrediteerde dienst door de mutualiteiten zou dan ook gegarandeerd moeten zijn.

Op 27 juni 2016 werd door de commissie NDLZ en minister Vandeurzen een nieuw protocol inzake kwaliteitsnormen getekend, dewelke door Ambulance Medica wordt toegepast.

U betaalt altijd het volledige bedrag aan ons. Met de betaalde factuur en het attest ziekenvervoer, krijgt u bij indiening terugbetaling tot uw persoonlijk aandeel door de mutualiteit. Behoud de originele factuur voor een evt. terugbetaling van uw persoonlijk aandeel (het niet terugbetaalde deel van de mutualiteit) door de hospitalisatieverzekering (in dat geval kan uw ziekenvervoer uiteindelijk gratis zijn).

Wanneer u desondanks onze accreditatie/toepassing kwaliteitsnormen geen optimale terugbetaling zou genieten, adviseren wij u klacht neer te leggen bij de Commissie NDLZ,

Agentschap Zorg en Gezondheid

Commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer

Ellipsgebouw

Koning AlbertII-laan 35 bus 33

1030 Brussel

info@zorg-en-gezondheid.be

Er zijn volgende tarieven te onderscheiden :

gepland

enkel op werkdagen (ma-vr), aangevraagd op de planning ten laatste om 18u de dag ervoor

niet gepland

niet gepland vervoer is duurder

per ziekenwagen

elk voertuig uitgerust voor het vervoer van minder mobiele en/of rolstoelpatienten met 1 ambulancemedewerker

per ambulance

elk voertuig dat conform de inrichtingsvereisten is ontworpen en uitgerust voor het liggend vervoer van patienten met 2 ambulancemedewerkers

per MICU

elk voertuig uitgerust voor het klinimobielvervoer van kritiek zieke patienten onder monitoring en (para)medische begeleiding

binnen kantooruren

Op werkdagen (ma-vr) van 7u30 tot 17u30

buiten kantooruren

vervoer buiten kantooruren is duurder

Waar mogelijk en indien er vastgelegde tarieven door uw mutualiteit voor gepland vervoer binnen kantooruren aan ons zijn toevertrouwd, worden deze gerespecteerd. Het overige tarief zal nooit het eenheidstarief overeenkomstig art. 2 van het KB van 7 april 1995, aangepast aan het indexcijfer, overschrijden.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt continu gemonitord en geregistreerd middels transportverslag, kwaliteitsscore en stiptheidscodering. Deze kwaliteitsregistraties zijn ten allen tijde opvraagbaar en consulteerbaar door de bevoegde autoriteiten.

Klachten mbt onze dienstverlening graag via briefwisseling of email aan :

Klachtenbehandeling

Ambulance Medica, Ziekenvervoer Roeselare

Steenstraat 34

8800 Roeselare

info@ambulancemedica.be