Terugbetaling :

Ambulance Medica is sinds 12 januari 2015 geaccrediteerd op basis van het kwaliteitscharter NDLZ van mei 2009 (audit 60421175 geldig tot 2020).

Op 27 juni 2016 werd door de commissie NDLZ en minister Vandeurzen een nieuw protocol inzake kwaliteitsnormen getekend, dewelke door Ambulance Medica strikt wordt toegepast.

Ambulance Medica werd tevens goedgekeurd bij gunningsbeslissing van 6 december 2018, inzake overheidsopdrachten voor diensten NDLZ per ambulance in het Vlaamse gewest door Mutas met ingang van 1 januari 2019.

Indien u belt naar Mutas en naar onze diensten vraagt, kan u in de meeste gevallen gebruik maken van een derdebetalersregeling (u betaalt enkel een persoonlijk aandeel aan ons).

Indien u rechtstreeks naar ons belt, kan u geen gebruik maken van een derdebetalersregeling (u betaalt dan het volledige bedrag aan ons). Met de betaalde factuur en het attest ziekenvervoer, kan u dan bij indiening terugbetaling vragen tot uw persoonlijk aandeel door de mutualiteit. Behoud altijd de originele factuur voor een evt. tegemoetkoming tot uw persoonlijk aandeel (het niet terugbetaalde deel van de mutualiteit) door de hospitalisatieverzekering.

Wanneer u desondanks onze accreditatie kwaliteitsvol ziekenvervoer / toepassing kwaliteitsprotocol / toepassing Mutas-tarief geen (optimale) terugbetaling zou genieten, kunnen wij u enkel adviseren klacht neer te leggen bij de Commissie NDLZ,

Agentschap Zorg en Gezondheid

Commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer

Ellipsgebouw

Koning AlbertII-laan 35 bus 33

1030 Brussel

info@zorg-en-gezondheid.be

Er zijn volgende tarieven te onderscheiden :

per ziekenwagen

elk voertuig uitgerust voor het vervoer van minder mobiele en/of rolstoelpatienten met 1 ambulancemedewerker

per ambulance

elk voertuig dat conform de inrichtingsvereisten is ontworpen en uitgerust voor het liggend vervoer van patienten met 2 ambulancemedewerkers

per MICU

elk voertuig uitgerust voor het klinimobielvervoer van kritiek zieke patienten onder monitoring en (para)medische begeleiding

binnen kantooruren

Op werkdagen (ma-vr) van 7u30 tot 17u30

buiten kantooruren

vervoer buiten kantooruren is 20 euro duurder

Voor alle ziekenvervoer, met uitzondering van (para)medisch begeleid vervoer per MICU onder monitoring, wordt het MUTAS-tarief toegepast.

Het tarief voor vervoer per MICU is overeenkomstig het eenheidstarief art. 2 van het KB van 7 april 1995, aangepast aan het indexcijfer, met een minimumtarief van 98 euro.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt continu gemonitord en geregistreerd middels transportverslag, kwaliteitsscore en stiptheidscodering. Deze kwaliteitsregistraties zijn ten allen tijde opvraagbaar en consulteerbaar door de bevoegde autoriteiten.

Klachten mbt onze dienstverlening graag via briefwisseling of email aan :

Klachtenbehandeling

Ambulance Medica, Ziekenvervoer Roeselare

Steenstraat 34

8800 Roeselare

info@ambulancemedica.be